Algemene voorwaarden Franssen Juristen

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Franssen Juristen is een onderneming, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (registratienr: 73875872) als eenmanszaak, naar Nederlands recht die zich ten doel stelt het (doen) uitoefenen van de rechtspraktijk, in het bijzonder het geven van juridische dienstverlening, juridisch advies en ondersteuning.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende (vervolg)opdrachten van opdrachtgevers van Franssen Juristen. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor de opdrachtnemer werkzaam zijn. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.3 Franssen Juristen is bevoegd om de algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 2. Overeenkomst

2.1 Er komt een overeenkomst tot stand tussen Franssen Juristen en de opdrachtgever op het moment dat Franssen Juristen de opdracht van de opdrachtgever heeft aanvaard.

2.2 De overeenkomst bestaat uit een opdrachtbevestiging, deze algemene voorwaarden en mogelijk nog andere afspraken die Franssen Juristen schriftelijk met de opdrachtgever maakt. Schriftelijk betekent in deze algemene voorwaarden: ‘op papier’ (hard copy), via een elektronische berichtgeving (zoals e-mail, of een brief in een .PDF bestand of .doc bestand dan wel .docx bestand of een ander bestand).

2.3 De overeenkomst zal eindigen door het afronden van de opdracht. Zowel Franssen Juristen als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst eerder te beëindigen. In dat geval is de opdrachtgever gehouden de tot dan toe verrichte werkzaamheden te vergoeden. Na beëindiging van de overeenkomst wordt er gefactureerd en wordt er een urenstaat gestuurd. Aan de hand van de gemaakte uren, bestaat een betalingsverplichting aan de zijde van de opdrachtgever. Dit bedrag dient te worden betaalt voor het einde van de overeenkomst.

2.4 In de overeenkomst wordt het uurtarief nader overeengekomen. Het uurtarief dat op de website of in een advertentie of een ander document dan wel op een andere wijze vermeld staat, betreft de tarieven en prijzen exclusief BTW en exclusief belaste en onbelaste verschotten. Belaste en onbelaste verschotten zijn de werkelijk gemaakte kosten die de juristen of een van de medewerkers van Franssen Juristen ten behoeve van de opdrachtgever betalen, zoals (doch niet uitsluitend) reis- en verblijfskosten, kosten van uittreksels van de Kamer van Koophandel en Gemeentelijke Basisadministratie, gerechtskosten, griffierechten (onbelast), deurwaarderskosten, legeskosten, declaraties van ingeschakelde derden. Bij de betaling worden de BTW en de belaste en onbelaste verschotten in rekening gebracht. Vanaf het moment van het aangaan van de overeenkomst bestaat er een betalingsverplichting aan de zijde van de opdrachtgever. Franssen Juristen kan ook werken op basis van een vaste prijsovereenkomst.

Artikel 3. De opdracht

3.1 Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan Franssen Juristen. Dit geldt ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

3.2 Ieder der partijen is gerechtigd de opdracht door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, tussentijds te beëindigen. Franssen Juristen behoudt in geval van tussentijdse beëindiging aanspraak op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden, de met de beëindiging verband houdende werkzaamheden en bijkomende kosten.

3.3 De keuze van door de opdrachtnemer in te schakelen derden zal, waar mogelijk, gebeuren in overleg met de opdrachtgever met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derde. De opdrachtgever vrijwaart Franssen Juristen tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

3.4 De opdracht zal naast juridische dienstverlening en juridisch advies ook bestaan uit ondersteuning. Ondersteuning wordt ruim opgevat en kan verschillende werkzaamheden inhouden ten behoeve van de opdrachtgever. Wanneer Franssen Juristen een advies geeft (op welke wijze dan ook, telefonisch, per brief of via e-mail) dan is het aan de opdrachtgever om te besluiten dit advies op te volgen. Alle gevolghandelingen komen voor rekening van de opdrachtgever. Franssen Juristen geeft geen bindende adviezen en Franssen Juristen is dan ook niet aansprakelijk voor welke (gevolg)schade dan ook wanneer het advies wordt opgevolgd.

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht

4.1 De opdrachtgever dient alle gegevens waarvan Franssen Juristen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Franssen Juristen te verstrekken. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig zijn ontvangen, is Franssen Juristen gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten en extra honoraria volgens het gebruikelijke tarief aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.2 Franssen Juristen is bevoegd een voorschotbedrag in rekening te brengen en pas een aanvang met de verzochte werkzaamheden te nemen nadat dit bedrag is ontvangen. Alle mogelijke (rechts)gevolgen die door deze opschorting kunnen ontstaan, komen voor rekening en risico van de opdrachtgever. Over ontvangen voorschotten wordt geen rente vergoed.

4.3 Franssen Juristen is gerechtigd de uitvoering van de opdracht te stoppen indien naar voren komt dat de opdrachtgever bewust onjuist of onvolledig heeft geïnformeerd als gevolg waarvan het belang van Franssen Juristen is geschaad.

4.4 De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Franssen Juristen verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Franssen Juristen is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan doordat Franssen Juristen is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Franssen Juristen kenbaar behoorde te zijn.

4.5 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is een voor de volbrenging van de opdracht overeengekomen termijn slechts indicatief en geldt deze niet als fatale termijn. Bij overschrijding van de indicatieve termijn dient Franssen Juristen derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij Franssen Juristen een redelijke termijn van tenminste 14 dagen dient te worden gegund de opdracht alsnog te volbrengen.

4.6 Franssen Juristen kan derden inschakelen bij de uitvoering van de opdracht. Indien Franssen Juristen een niet aan Franssen Juristen verbonden persoon bij de uitvoering van de opdracht inschakelt, dan is Franssen Juristen niet aansprakelijk voor een fout die door deze persoon wordt gemaakt. Door Franssen Juristen een opdracht te geven, verleent de opdrachtgever Franssen Juristen de bevoegdheid beperking van de aansprakelijkheid door een niet aan haar verbonden persoon namens de opdrachtgever te aanvaarden.

4.7 Bij de uitvoering van de opdracht werkt Franssen Juristen met een geheimhoudingsplicht. Behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking, zijn partijen over en weer tot elkaar verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke bescheiden die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Bescheiden gelden als vertrouwelijk als dit door de betreffende partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de bescheiden. De verplichting tot geheimhouding heeft eveneens betrekking op resultaten die door verwerking van vertrouwelijke bescheiden zijn verkregen. De (persoons-)gegevens van opdrachtgever worden door de medewerkers van Franssen Juristen vertrouwelijk behandeld. De verstrekte gegevens worden in een bestand vastgelegd. Deze gegevens worden, behoudens wettelijke verplichting, niet aan derden ter beschikking gesteld. De verplichting tot geheimhouding als bedoeld in dit artikel geldt ook na beëindiging van de opdracht. Franssen Juristen behoudt zich het recht voor om de naam van opdrachtgever te gebruiken als referentie en deze als zodanig openbaar te maken. Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

Artikel 5. Elektronische communicatie

5.1 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij door de ontvanger het tegendeel wordt bewezen. De door Franssen Juristen opgeslagen versie van de elektronische communicatie geldt tussen de opdrachtgever en Franssen Juristen als bewijs behoudens door de opdrachtgever te leveren tegenbewijs.

Artikel 6. Honorarium, verschotten en facturering

6.1 In beginsel worden de facturen van Franssen Juristen opgesteld op basis van de tijd die is besteed aan een opdracht, vermeerderd met verschotten en belasting. Door middel van het gebruik van een urenstaat wordt bijgehouden hoeveel uren Franssen Juristen heeft gewerkt dan wel heeft besteed aan de opdracht. De urenstaat heeft tot doel om op een transparante wijze aan te geven welk werk er is verricht. De urenstaat kan dan ook niet worden gewijzigd, tenzij dat bij een uitzonderlijke reden schriftelijk is overeengekomen. Indien de urenstaat wordt gewijzigd, kunnen de al gemaakte uren, waarover de opdrachtgever een betalingsplicht heeft, nimmer worden gewijzigd. De opdrachtgever kan te allen tijde inzage krijgen in de urenstaat.

6.2 De kosten van uitvoering van de opdracht door Franssen Juristen omvatten het eigenlijke honorarium, vermeerderd met kantoorkosten en omzetbelasting en de zogenaamde verschotten. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor het algemeen geldende uurtarief. Indien het honorarium wordt vastgesteld op basis van een vaste prijs, dan is de vaste prijs altijd gebaseerd op uitvoering van de betreffende werkzaamheden binnen een redelijke termijn. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de vaste prijs niet gebaseerd op uitvoering van de werkzaamheden met spoed.

6.3 De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door Franssen Juristen ten behoeve van de opdrachtgever moeten worden gemaakt (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, vertaalkosten, koerierskosten, reiskosten, portokosten, kosten van uittreksels), zijn voor rekening van de cliënt. 6.4 Franssen Juristen is steeds gerechtigd van de opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen, indien daartoe, gelet op de aard van de opdracht, aanleiding bestaat. Een ontvangen voorschot wordt aan het einde van de opdracht verrekend. 6.5 Eventuele bezwaren tegen een factuur dienen binnen 10 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk door Franssen Juristen te zijn ontvangen. De opdrachtgever dient een bezwaar elektronisch, via e-mail aan te leveren (info@franssenjuristen.nl) met als onderwerp ‘Bezwaar factuur [factuurnummer]’. De aldus ingediende bezwaren worden door Franssen Juristen in behandeling genomen, maar schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.

Artikel 7. Betaling

7.1 Betaling van declaraties dient volledig te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op IBAN NL30 INGB 0751 3414 01 ten name van Franssen Juristen te Kerkrade.

7.2 Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever, ongeacht hetgeen nog openstaat, van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Indien de opdrachtgever in verzuim verkeert, is over het openstaande declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien Franssen Juristen invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim verkeert, komen alle kosten vallende op die invordering ten laste van de opdrachtgever. Daarnaast maakt Franssen Juristen vanaf dat moment aanspraak op vergoeding van de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW.

7.3 Franssen Juristen is gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten tot het moment dat alle opeisbare vorderingen door de opdrachtgever volledig zijn voldaan. Franssen Juristen is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van werkzaamheden.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Franssen Juristen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade welke is ontstaan door de uitvoering van de opdracht of door een eventueel negatieve uitkomst van een juridische procedure, een juridisch advies of juridische dienstverlening behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Franssen Juristen. Eventuele aansprakelijkheid van Franssen Juristen is beperkt tot de hoogte van de vergoeding die de opdrachtgever aan Franssen Juristen heeft voldaan. De aansprakelijkheid van Franssen Juristen voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is óók beperkt.

8.2 Franssen Juristen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder nadrukkelijk maar niet uitsluitend wordt begrepen: gevolgschade, immateriële schade, vermogensschade en letselschade.

8.3 Bij het inschakelen van derden is Franssen Juristen niet aansprakelijk voor fouten die door deze derden mochten worden gemaakt. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen worden tevens bedongen ten behoeve van iedere derde die bij de uitvoering van een opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn.

8.4 Franssen Juristen levert te allen tijde een inspanningsverplichting en kan nimmer gehouden worden aan of aansprakelijk zijn voor een bepaald resultaat. In geen geval is Franssen Juristen aansprakelijk voor schade bestaande uit verlies aan omzet of goodwill, verminderde opbrengst, gederfde winst of voor andere indirecte schade.

8.5 Elke aanspraak die een opdrachtgever meent te hebben op Franssen Juristen vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het moment dat de opdrachtgever bekend werd of had moeten zijn met het bestaan van deze (of andere) vorderingsrechten.

8.6 Franssen Juristen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien Franssen Juristen daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld en/of noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor de rekening van Franssen Juristen komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: a. hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alsmede b. alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Franssen Juristen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Franssen Juristen niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt onder meer: staking, bovenmatig ziekteverzuim, brand, bedrijfs- en technische storingen, storingen op internet, stroomuitval, het niet nakomen door opdrachtgever van zijn verplichtingen op grond van deze algemene voorwaarden. Indien een situatie van overmacht intreedt als de opdracht gedeeltelijk al door Franssen Juristen is uitgevoerd, dan is Franssen Juristen gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9. Auteursrecht

9.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt Franssen Juristen zich de rechten en bevoegdheden voor die aan Franssen Juristen toekomen op grond van de Auteurswet op de in het kader van de uitvoering van de opdracht vervaardigde werken, zoals adviezen, brieven, contracten, handleidingen en processtukken.

9.2 Het is de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Franssen Juristen niet toegestaan om de vervaardigde werken te verveelvoudigen, openbaar te maken of anderszins ter kennis van derden te brengen.

Artikel 10.Toepasselijk recht / bevoegde rechter

10.1 Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Franssen Juristen is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Limburg.